स्नातक

1.

कला संकाय - बी.ए.

300 सीटें (वार्षीक पद्धति)

विषय - राजनीति विज्ञानंहिंदी साहित्यसमाजशास्त्रअर्थशास्त्रभुगोतसंगीत (गायन)

2.

विज्ञान संकाय- बी.एस.सी.

60 सीटें (वार्षीक पद्धति)

बायोलॉजी ग्रुप : प्राणी विज्ञानवनस्पति विज्ञानरसायन शास्त्र

 

 

60 सीटें (वार्षीक पद्धति)

गणित ग्रुप : गणितभौतिकी एवं रसायनशास्त्र

3.

वाणिज्य संकाय- बी.काम.

60 सीटें (वार्षीक पद्धति)

विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत सभी अनिवार्य विषय

 

 

 

 

स्नातकोत्तर

1.

कला संकाय  

शासन द्वारा संचालित

 

 

 

एम. ए. (सेमेस्टर पद्धति)

राजनीति विज्ञानं (चार सेमेस्टर) 20 सीटें

 

 

एम. ए. (सेमेस्टर पद्धति)

समाजशास्त्र (चार सेमेस्टर) 20 सीटें

 

 

 

 

 

 

स्ववित्तीय योजना द्वारा संचालित

 

 

 

एम. ए.  (सेमेस्टर पद्धति)

अर्थशास्त्र 20 सीटें

 

 

एम. ए.  (सेमेस्टर पद्धति)

भूगोल 20 सीटें

 

 

एम. ए.  (सेमेस्टर पद्धति)

हिंदी साहित्य 20 सीटें

 

 

 

 

2.

विज्ञान संकाय

स्ववित्तीय योजना द्वारा संचालित

 

 

 

एम. एस. सी. (सेमेस्टर पद्धति)

वनस्पति विज्ञान 20 सीटें

 

 

एम. एस. सी. (सेमेस्टर पद्धति)

प्राणी विज्ञान 20 सीटें

 

 

एम. एस. सी. (सेमेस्टर पद्धति)

रसायनशास्त्र 20 सीटें

 

 

 

 

 

 

शासन द्वारा संचालित

 

 

 

एम. एस. सी. (सेमेस्टर पद्धति)

गणित 25 सीटें

 

 

 

 

स्नातकोत्तर डिप्लोमा

3.

स्नातकोत्तर डिप्लोमा

स्ववित्तीय योजना द्वारा संचालित

45 सीटें

 

(सेमेस्टर पद्धति)